پروژه سالن 315 رأسی

مشخصات پروژه سالن 315 رأسی

ظرفیت سالن:
300 رأس
مساحت پروژه: 3648 متر مربع

 

مزایا پروژه سالن 315 رأسی

1. استفاده بهینه از فضای موجود
2. کاهش تلفات دام ناشی از ازدحام
3. افزایش راندمان تولید
4. کنترل بهتر آلودگی
5. گسترش واحد دوشا
6. کاهش مصرف آب


سازه سالن 315 رأسی

116 تن استراکچر با ارزش 9 میلیارد تومان
18 تن پوشش سقف سالن با ارزش 1.6 میلیارد تومان


پوشش سالن 315 رأسی

1. ساخت 8 جزیره استراحت دام و احداث 4 لاین آبشخور، با ارزش 3 میلیارد و 900 میلیون تومان.
2. فراهم آوردن تردد تراک با ارزش 3 میلیارد و 900 میلیون تومان.


کف‌ سازی  پروژه سالن 315 رأسی

1. بتن‌ ریزی دیوارهای پیرامونی به ارتفاع 60 سانتیمتر و قطر 30 سانتیمتر به طول 114 متر در 2 راستا.
2. بتن‌ ریزی دیوارهای سرآخورها به ارتفاع 60 سانتیمتر و قطر 15 سانتیمتر به طول 114 متر.
3. جدول‌ گذاری، بتن‌ریزی و تحکیم بستر 4 جزیره به طول 95 متر، و طول ستون‌گذاری داخل جزیره‌ها جهت احداث فری استال‌ها.
4. ستون‌ گذاری در سرآخورها به تعداد 348 عدد به ارتفاع 3 متر.
5. کف‌ سازی 4 لاین جهت خوراک‌دهی و جمع‌آوری کود به طول 114 متر و عرض 4.5 متر.

اطلاع رسانی پروژه 315 رأسی