اقدامات اولیه جهت پذیرش شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر در فرابورس

اقدامات اولیه جهت پذیرش شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر در فرابورس

با یاری خداوند متعال و با تلاش بی شائبه مدیران ارشد هلدینگ سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین و هیات مدیر ه محترم شرکت ملاردشیر ، قرارداد انجام مقدمات قانونی برای پذیرش سهام این شرکت در فرابورس منعقد گردید