احداث زایشگاه دوم واحد تولید

احداث زایشگاه دوم واحد تولید


با توجه به افزایش تولید دام و لزوم افزایش ظرفیت زایشگاه فاز دوم آن با پیشرفت 80 درصدی در حال اتمام است ، لازم به ذکر است این اقدام نیز توسط گروه تاسیسات و عمران شرکت در حال انجام است .

احداث زایشگاه دوم واحد تولیداحداث زایشگاه دوم واحد تولیداحداث زایشگاه دوم واحد تولید