خطاهای تغذیه ای

خطاهای تغذیه ای

چنانچه غذای کافی در تمام مدت روز در آخور فراهم باشد ؛
گاو 10 تا 14 بار در روز خوراک خواهد خورد .
یعنی هر گاو در هر زمان امکان دسترسی به خوراک تازه و آب را داشته باشد .
فیبر خوراک ( علوفه ) و غذاهای با تخمیر سریع تا حد امکان مخلوط و توسط دام به طور همزمان خورده شود .
اگر حیوان بتواند خوراک را تفکیک کند ، قسمتهای نرم و آردی را زودتر می خورد .
از اینرو گاوهای ضعیف شانس کمتری برای خوردن خوراک مناسب خواهند داشت و در مقابل گاوهای قویتر با خوردن بیشتر از مواد آردی در معرض اسیدوز قرار می گیرند .
و این برابر است با ضرر دو جانبه .