چکیده سخنرانی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتمایی در همایش رتبه بندی شرکت های تابعه 1396/12/14

چکیده سخنرانی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتمایی در همایش رتبه بندی شرکت های تابعه 1396/12/14

چکیده سخنرانی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتمایی در همایش رتبه بندی شرکت های تابعه 1396/12/14
✅تاکید بر تصویب برنامه ریزی استراتژیک در جلسات هیات مدیره.
✅شستا پل خصوصی سازی از دولت به بخش خصوصی است.
✅تاکید بر متصل شدن زنجیره تامین شرکت های تابعه.
✅بدهی های وابسته به تامین اجتمایی با بانک مرکزی تهاتر بشود.
✅تاکید بر رعایت دستور العمل ها و بخش نامه های ابلاغی هلدینگ.
✅استفاده حداکثری از ظرفیت اعضای هیات مدیر و کارشناسان شرکت برای افزایش بهره وری
✅تا 15اردیبهشت مجامع هلدینگ ها برگذار شود.
✅ حداکثر تلاش برای کاهش بند های حسابرسی
✅تاکید بر وصول مطالبات شرکت ها
✅ تاکید بر استفاده از ظرفیت های صادرات