پیام تسلیت

پیام تسلیت


ملوانان سرزمین من………
قهرمانان آب های آزاد روحتان شاد و یادتان همیشه در قلب های ما آکنده خواهد بود.