عملیاتی شدن پروژه بایو گاز در شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

عملیاتی شدن پروژه بایو گاز در شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

استحصال گاز از طریق بایوگاز در وسعت عملیاتی برای اولین بار در کشور بصورت صددرصد بومی با همت پژوهشگران و کارکنان شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر صورت پذیرفت .