عملیات نصب چین زیر سیلوهای 125 تنی در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر انجام شد

عملیات نصب چین زیر سیلوهای 125 تنی در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر انجام شد

محمدی، کارشناس فنی شرکت ملاردشیر، اعلام کرد:" عملیات نصب چین زیر سیلوهای 125 تنی در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر، به منظور بهبود فرآیند انتقال مواد سنگین و حجیم انجام شد."
 

عملیات نصب چین زیر سیلوهای 125 تنی در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر انجام شدعملیات نصب چین زیر سیلوهای 125 تنی در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر انجام شدعملیات نصب چین زیر سیلوهای 125 تنی در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر انجام شدعملیات نصب چین زیر سیلوهای 125 تنی در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر انجام شد