مشارکت کارکنان شرکت ملاردشیر در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری

مشارکت کارکنان شرکت ملاردشیر در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری

امانی، کارشناس حراست شرکت ملاردشیر، اعلام کرد: "با استقرار صندوق سیار در شرکت ملاردشیر، کارکنان این مجموعه با انگیزه و اشتیاق در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری شرکت کردند." 
 

این مشارکت پرشور به منظور اهمیت و تعهد کارکنان شرکت ملاردشیر به این فریضه سیاسی و شرعی صورت گرفت.
 

مشارکت کارکنان شرکت ملاردشیر در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوریمشارکت کارکنان شرکت ملاردشیر در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوریمشارکت کارکنان شرکت ملاردشیر در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوریمشارکت کارکنان شرکت ملاردشیر در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری