عملیات آماده‌ سازی زمین و گچ‌ ریزی جهت احداث سکوی بارگیری دام در شرکت ملاردشیر

عملیات آماده‌ سازی زمین و گچ‌ ریزی جهت احداث سکوی بارگیری دام در شرکت ملاردشیر

عملیات آماده‌ سازی زمین و گچ‌ ریزی برای پی‌ کنی و جانمایی صفحه ستون جهت احداث سکوی بارگیری دام در شرکت ملارد شیر انجام شد.
 

سکوهای بارگیری و تخلیه از مهم‌ ترین اجزای تسهیلات لجستیکی محسوب می‌ شوند. این سکوها نقش حیاتی در بهبود فرآیند بارگیری و تخلیه، افزایش سرعت عملیات، کاهش زمان انتظار و بهینه‌ سازی هزینه‌ ها ایفا می‌ کنند. کاربرد سکوهای بارگیری شامل موارد زیر است:
 

    1. تسهیل بارگیری و تخلیه دام به صورت سریع و ایمن 
   2. کاهش زمان و هزینه‌ های مربوط به جابجایی دام
   3. بهبود استانداردهای بهداشتی و ایمنی در فرآیند بارگیری و تخلیه

عملیات آماده‌ سازی زمین و گچ‌ ریزی جهت احداث سکوی بارگیری دام در شرکت ملاردشیرعملیات آماده‌ سازی زمین و گچ‌ ریزی جهت احداث سکوی بارگیری دام در شرکت ملاردشیرعملیات آماده‌ سازی زمین و گچ‌ ریزی جهت احداث سکوی بارگیری دام در شرکت ملاردشیرعملیات آماده‌ سازی زمین و گچ‌ ریزی جهت احداث سکوی بارگیری دام در شرکت ملاردشیر