عملیات جابجایی دستگاه بوجار در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر

عملیات جابجایی دستگاه بوجار در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر

محمدی، کارشناس فنی شرکت ملاردشیر، اعلام کرد:"عملیات جابجایی دستگاه بوجار در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک ملاردشیر انجام شد."
 

عملیات جابجایی دستگاه بوجار در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیرعملیات جابجایی دستگاه بوجار در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیرعملیات جابجایی دستگاه بوجار در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیرعملیات جابجایی دستگاه بوجار در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیرعملیات جابجایی دستگاه بوجار در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر