عملیات بهسازی 2 دستگاه تراکتور 399 برای افزایش راندمان در شرکت ملاردشیر

عملیات بهسازی 2 دستگاه تراکتور 399 برای افزایش راندمان در شرکت ملاردشیر

محمدی، کارشناس فنی شرکت ملاردشیر، اعلام کرد: "سرویس اساسی برای دو دستگاه تراکتور 399 که در حالت آماده به کار و برای مواقع اضطراری هستند، انجام شد."
 

عملیات بهسازی 2 دستگاه تراکتور 399 برای افزایش راندمان در شرکت ملاردشیرعملیات بهسازی 2 دستگاه تراکتور 399 برای افزایش راندمان در شرکت ملاردشیرعملیات بهسازی 2 دستگاه تراکتور 399 برای افزایش راندمان در شرکت ملاردشیر