رکوردگیری ماهیانه شیر در ملاردشیر توسط سازمان اصلاح نژاد دام کشور 

رکوردگیری ماهیانه شیر در ملاردشیر توسط سازمان اصلاح نژاد دام کشور 

رکوردگیری ماهیانه شیر در گله ملاردشیر توسط سازمان اصلاح نژاد دام کشور، به منظور ثبت در پرونده شرکت انجام شد. 

 

اندازه‌ گیری دقیق و منظم صفات مورد نظر به منظور برآورد توان تولیدی گاوهای شیری را رکوردگیری می‌گویند. مهم‌ ترین این صفات شامل تولید شیر، چربی، پروتئین، تیپ، تولید مثل و ... می‌ باشند. رکوردگیری از ضروریات اصلاح نژاد گاو است و با ادامه و پیگیری آن می‌توان تولیدات گاو را افزایش داد.

 

اهمیت رکوردگیری و نقش آن در مدیریت گاوهای شیری و اقتصاد گله در شرکت ملاردشیر به شرح زیر است:

 

1. کنترل تغذیه دام‌ ها  
2. برنامه‌ های اصلاح نژادی 
3. بهبود تولیدمثل و کاهش فاصله گوساله‌ زایی 
4. کنترل و کاهش ورم پستان 
5. کاهش فاصله گوساله‌ زایی و رسیدن به حد استاندارد و مطلوب
6. صرفه‌ جویی در مصرف مواد خوراکی و بهبود مدیریت
7. افزایش تولید شیر و چربی و مواد جامد شیر
 

رکوردگیری ماهیانه شیر در ملاردشیر توسط سازمان اصلاح نژاد دام کشور رکوردگیری ماهیانه شیر در ملاردشیر توسط سازمان اصلاح نژاد دام کشور رکوردگیری ماهیانه شیر در ملاردشیر توسط سازمان اصلاح نژاد دام کشور رکوردگیری ماهیانه شیر در ملاردشیر توسط سازمان اصلاح نژاد دام کشور