عملیات نصب کامل سیستم خورشیدی زیر سیلوهای 125 تنی در پروژه کارخانه خوراک ملاردشیر 

عملیات نصب کامل سیستم خورشیدی زیر سیلوهای 125 تنی در پروژه کارخانه خوراک ملاردشیر 

محمدی، کارشناس فنی شرکت، اعلام کرد: "نصب کامل سیستم خورشیدی زیر سیلوهای 125 تنی در پروژه کارخانه خوراک ملاردشیر انجام شد."
 

عملیات نصب کامل سیستم خورشیدی زیر سیلوهای 125 تنی در پروژه کارخانه خوراک ملاردشیر عملیات نصب کامل سیستم خورشیدی زیر سیلوهای 125 تنی در پروژه کارخانه خوراک ملاردشیر عملیات نصب کامل سیستم خورشیدی زیر سیلوهای 125 تنی در پروژه کارخانه خوراک ملاردشیر