میثم امیرحسینی: "اجرای نظام پاداش بر اساس ارزیابی عملکرد هوشمند، چرخ تولید و چرخ زندگی کارکنان را به بهترین شکل خواهد چرخاند"

میثم امیرحسینی: "اجرای نظام پاداش بر اساس ارزیابی عملکرد هوشمند، چرخ تولید و چرخ زندگی کارکنان را به بهترین شکل خواهد چرخاند"

در جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت ملارد شیر، میثم امیرحسینی، مدیرعامل این شرکت، بر اهمیت احصا و اعلام شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد واحدهای تحت مدیریت تاکید کرد. وی از تمامی معاونین و مدیران خواست تا در اسرع وقت این شاخص‌ها را مشخص کرده و نظام هدفمند و هوشمند ارزیابی عملکرد را به اجرا درآورند. به گفته امیرحسینی، پرداخت پاداش ماهانه بر اساس میزان تحقق اهداف تعیین شده، علاوه بر افزایش بهره‌وری و رشد تولید و سود، باعث افزایش درآمد پرسنل و کاهش دغدغه‌های معیشتی آنان خواهد شد.

 

میثم امیرحسینی ابراز امیدواری کرد که با اجرای سریع نظام ارزیابی هوشمند شاخص‌های کلیدی، چرخ تولید و چرخ زندگی کارکنان به بهترین شکل بچرخد. در ادامه جلسه، مدیرعامل ملارد شیر همچنین به پیگیری اجرای سایر امور محوله به واحدهای مختلف صف و ستاد پرداخت و دستورات لازم را برای تسریع در روند پیشرفت امور صادر کرد.
 

میثم امیرحسینی: "اجرای نظام پاداش بر اساس ارزیابی عملکرد هوشمند، چرخ تولید و چرخ زندگی کارکنان را به بهترین شکل خواهد چرخاند"میثم امیرحسینی: "اجرای نظام پاداش بر اساس ارزیابی عملکرد هوشمند، چرخ تولید و چرخ زندگی کارکنان را به بهترین شکل خواهد چرخاند"میثم امیرحسینی: "اجرای نظام پاداش بر اساس ارزیابی عملکرد هوشمند، چرخ تولید و چرخ زندگی کارکنان را به بهترین شکل خواهد چرخاند"