اتمام عملیات نصب و جوشکاری چارچوب و درب سالن دپوی پروژه کارخانه تمام اتوماتیک ملاردشیر  

اتمام عملیات نصب و جوشکاری چارچوب و درب سالن دپوی پروژه کارخانه تمام اتوماتیک ملاردشیر  

 
محمدی، کارشناس فنی شرکت، اعلام کرد:" عملیات نصب و جوشکاری چارچوب و درب سالن دپوی پروژه کارخانه تمام اتوماتیک ملاردشیر به پایان رسید."
 

اتمام عملیات نصب و جوشکاری چارچوب و درب سالن دپوی پروژه کارخانه تمام اتوماتیک ملاردشیر