اجرای عملیات تسطیح درناژ  جهت محوطه سازی در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک

اجرای عملیات تسطیح درناژ  جهت محوطه سازی در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک

محمدی، کارشناس فنی شرکت، اعلام کرد:" عملیات تسطیح درناژ به منظور دفع و خروج آب‌ های سطحی اضافی از طریق سفره زیرزمینی در محوطه‌ سازی پروژه کارخانه خوراک تمام‌ اتوماتیک شرکت ملاردشیر انجام شد."
 

اجرای عملیات تسطیح درناژ  جهت محوطه سازی در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیکاجرای عملیات تسطیح درناژ  جهت محوطه سازی در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک