نصب درب اتاقک چاه واحد کشاورزی شرکت ملارد شیر برای ارتقای امنیت

نصب درب اتاقک چاه واحد کشاورزی شرکت ملارد شیر برای ارتقای امنیت

فرضی، مدیر کشاورزی شرکت ملاردشیر، اعلام کرد:" درب اتاقک چاه واحد کشاورزی با هدف افزایش امنیت و حفاظت از تجهیزات چاه نصب شد. "
 

نصب درب اتاقک چاه واحد کشاورزی شرکت ملارد شیر برای ارتقای امنیتنصب درب اتاقک چاه واحد کشاورزی شرکت ملارد شیر برای ارتقای امنیتنصب درب اتاقک چاه واحد کشاورزی شرکت ملارد شیر برای ارتقای امنیتنصب درب اتاقک چاه واحد کشاورزی شرکت ملارد شیر برای ارتقای امنیت