مشارکت کارکنان ملاردشیر در پویش من رای میدهم (همه باهم برای ایران آینده)

مشارکت کارکنان ملاردشیر در پویش من رای میدهم (همه باهم برای ایران آینده)


 کارکنان شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر با حضور در پویش سراسری "من رأی می‌دهم"، تعهد خود به آینده ایران را به نمایش گذاشتند. این اقدام در راستای تحقق شعار "همه باهم برای ایران آینده" انجام شد. حضور یکپارچه کارکنان ملاردشیر، در این پویش ملی، نمادی از همبستگی و عزم راسخ آنان برای رقم زدن آینده‌ ای روشن‌ تر برای خود، خانواده و نسل‌ های آتی است. 
 

 

 

 

مشارکت کارکنان ملاردشیر در پویش من رای میدهم (همه باهم برای ایران آینده)مشارکت کارکنان ملاردشیر در پویش من رای میدهم (همه باهم برای ایران آینده)مشارکت کارکنان ملاردشیر در پویش من رای میدهم (همه باهم برای ایران آینده)مشارکت کارکنان ملاردشیر در پویش من رای میدهم (همه باهم برای ایران آینده)مشارکت کارکنان ملاردشیر در پویش من رای میدهم (همه باهم برای ایران آینده)مشارکت کارکنان ملاردشیر در پویش من رای میدهم (همه باهم برای ایران آینده)مشارکت کارکنان ملاردشیر در پویش من رای میدهم (همه باهم برای ایران آینده)