بازدید میدانی مدیران شرکت ملارد شیر از منطقه دزفول برای خرید سیلوی سبز

بازدید میدانی مدیران شرکت ملارد شیر از منطقه دزفول برای خرید سیلوی سبز


پور ابراهیم، مدیر تدارکات شرکت ملارد شیر، اعلام کرد:" به منظور خرید 4000 تن سیلوی سبز نوبرانه و 15000 تن سیلوی سبز چین بهاره، برای ماه آینده، بازدید میدانی از منطقه دزفول صورت گرفت. "
همچنین در این بازدید، گلچین مدیر تولید، حق وردی کارشناس بازرگانی و نمایندگان حراست شرکت ملارد شیر نیز حضور داشتند."

 

 

 

بازدید میدانی مدیران شرکت ملارد شیر از منطقه دزفول برای خرید سیلوی سبز