آماده‌ سازی لایه چهارم سیلوی دپوی ذرت علوفه‌ ای برای تست تراکم در پروژه 6000 رأسی ملایر انجام شد

آماده‌ سازی لایه چهارم سیلوی دپوی ذرت علوفه‌ ای برای تست تراکم در پروژه 6000 رأسی ملایر انجام شد

رضایی، سرپرست کارگاه پروژه ملایر، اعلام کرد: "لایه چهارم سیلوی دپوی ذرت علوفه‌ ای در پروژه 6000 رأسی ملایر آماده تست تراکم می‌ باشد."
 

آماده‌ سازی لایه چهارم سیلوی دپوی ذرت علوفه‌ ای برای تست تراکم در پروژه 6000 رأسی ملایر انجام شدآماده‌ سازی لایه چهارم سیلوی دپوی ذرت علوفه‌ ای برای تست تراکم در پروژه 6000 رأسی ملایر انجام شد