عملیات دیوارچینی، سقف‌ سازی و عایق‌ کاری سیم برق ورودی پست گاز شرکت ملارد شیر

عملیات دیوارچینی، سقف‌ سازی و عایق‌ کاری سیم برق ورودی پست گاز شرکت ملارد شیر


محمدی، کارشناس فنی شرکت اعلام کرد: "در راستای بهبود زیرساخت‌ ها و ارتقای ایمنی تأسیسات، عملیات اجرای دیوارچینی و سقف ساختمان پست گاز و همچنین عایق‌ کاری سیم برق ورودی در شرکت ملارد شیر انجام شد."

 

عملیات دیوارچینی، سقف‌ سازی و عایق‌ کاری سیم برق ورودی پست گاز شرکت ملارد شیرعملیات دیوارچینی، سقف‌ سازی و عایق‌ کاری سیم برق ورودی پست گاز شرکت ملارد شیر