عملیات بهسازی و افزایش دبی چاه آب شیرین ملاردشیر انجام شد

عملیات بهسازی و افزایش دبی چاه آب شیرین ملاردشیر انجام شد

مهندس فرضی، مدیر واحد کشاورزی شرکت ملارد شیر، اعلام کرد: " عملیات بهسازی چاه آب شیرین شرکت به منظور بهبود منابع آبی و افزایش دبی در واحد کشاورزی انجام شد."
 

عملیات بهسازی چاه آب شیرین شرکت و افزایش دبی چاه آغاز شدعملیات بهسازی چاه آب شیرین شرکت و افزایش دبی چاه آغاز شد