عملیات اجرای ستون و تیر ریزی سقف ساختمان پست گاز شرکت ملارد شیر انجام شد

عملیات اجرای ستون و تیر ریزی سقف ساختمان پست گاز شرکت ملارد شیر انجام شد


محمدی، کارشناس فنی شرکت ملارد شیر، اعلام کرد: " در راستای بهبود و توسعه زیر ساخت‌ های فیزیکی، کاهش خطرات ناشی از زلزله و بارهای وارده، عملیات اجرای ستون و تیر ریزی سقف ساختمان پست گاز شرکت ملارد شیر انجام شد."

 

عملیات اجرای ستون و تیر ریزی سقف ساختمان پست گاز شرکت ملارد شیر انجام شدعملیات اجرای ستون و تیر ریزی سقف ساختمان پست گاز شرکت ملارد شیر انجام شد