پایان عملیات نوسازی و به روزرسانی نمای بیرونی و جانبی سالن شیردوشی

پایان عملیات نوسازی و به روزرسانی نمای بیرونی و جانبی سالن شیردوشی

 


عملیات تکمیل و نصب تابلوی سردر سالن شیردوشی شرکت ملاردشیر به پایان رسیده است.

 

پایان عملیات نوسازی و به روزرسانی نمای بیرونی و جانبی سالن شیردوشیپایان عملیات نوسازی و به روزرسانی نمای بیرونی و جانبی سالن شیردوشی