عملیات اجرای فونداسیون H جایگاه پست گاز شرکت ملارد شیر آغاز شد

عملیات اجرای فونداسیون H جایگاه پست گاز شرکت ملارد شیر آغاز شد
مهندس محمدی، کارشناس فنی شرکت، اعلام کرد:" عملیات اجرای فونداسیون H برای جایگاه پست گاز شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر آغاز شده است."

عملیات اجرای فونداسیون H جایگاه پست گاز شرکت ملارد شیر آغاز شدعملیات اجرای فونداسیون H جایگاه پست گاز شرکت ملارد شیر آغاز شد