شرکت ملارد شیر از برگزاری دو مناقصه خبر داد

شرکت ملارد شیر از برگزاری دو مناقصه خبر داد

 

به گزارش مودی معاون بازرگانی؛ شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر از برگزاری دو مناقصه خبر داد.

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر در نظر دارد
1- تامین مصالح و اجرای عملیات کف سازی و بنایی سالن های هانگار، آغوزخانه و زایشگاه دامداری شرکت ملارد شیر واقع در استان همدان شهرستان ملایر با مشخصات فنی و نقشه های اجرایی مورد نظر؛
2-تامین مصالح، ساخت، حمل و نصب سوله
هانگار ، دو سوله تلیسه با یک مشخصات و سوله گوساله انفرادی از فاز دو دامداری 3000 راس مولد شهرستان ملایر را به صورت مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.