آگهی لغو دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی لغو دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانهشرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (سهامی عام )

به شماره ثبت 2943 شناسه ملی 10101562211

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات روز شنبه مورخ 22 اردیبهشت ماه 1403 درخصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (سهامی عام) راس ساعت 11.00 مورخ 1403/02/31 ،بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم میرساند، مجمع یاد شده در تاریخ مذکور برگزار نخواهدشد و تصمیم‌گیری درخصوص دستور جلسه به شرح ذیل به مجمع عمومی عادی سالیانه آتی که تاریخ آن متعاقبا اعلام میگردد موکول گردید .

دستور جلسه :

1-استماع گزارش بازرس قانونی و هیئت مدیره
2- تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29
3- تقسیم سود
4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
5- انتخاب روزنامه کثیرالنتشار
6-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
7- سایر موارد
هیئت مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (سهامی عام)