استراتژی‌ های هدفگذاری برای ارتقای عملکرد شرکت ملاردشیر انجام شد

استراتژی‌ های هدفگذاری برای ارتقای عملکرد شرکت ملاردشیر انجام شد

 

در جلسه اخیری که با حضور مدیران شرکت ملاردشیر برگزار شد، تأکید بر تعیین اهداف قابل دسترس برای استانداردها و ارتقای عملکرد شرکت صورت گرفت.  

در این جلسه، مدیران به بررسی نیازها و موانع موجود در راه ارتقای عملکرد شرکت پرداختند و و هنچنین اهدافی که قابل دسترسی و اندازه‌گیری باشند، مورد بررسی قرار گرفت. اهداف مشخصی برای هر بخش و در نهایت برای کل شرکت تعیین و تصویب شد که بر اساس آن ها، عملیات روزانه شرکت جهت ارتقای عملکرد، بهبود فرآیندها و افزایش بهره‌ برداری شروع می‌شوند.