فرآیند سنجش بخش ها و عملکرد کارکنان به منظور سازمان دهی اهداف شرکت ملاردشیر برنامه ریزی شد

فرآیند سنجش بخش ها و عملکرد کارکنان به منظور سازمان دهی اهداف شرکت ملاردشیر برنامه ریزی شد

 


مدیرعامل شرکت ملاردشیر اعلام کردند:" تمامی کارکنان با توجه به عملکرد خود در بخش مورد نظر سنجیده شوند و در صورت وجود نظم در کارها و بهبود فرایند پیشرفت هر بخش از شرکت به کارکنان و مدیران آن قسمت پاداش داده شود."


در جلسه ای که با حضور مدیر عامل شرکت ملاردشیر، آقای میثم امیرحسینی، برگزار شد، تأکید بر نظم و هدفگذاری با توجه به عملکرد، به‌ عنوان ابزارهای اصلی برای بهبود فرآیندها و عملکرد کارکنان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آقای امیرحسینی تأکید کردند که برای مدیران و کارکنان هر بخش زمانبندی در نظر خواهند گرفت تا هرکدام از بخش ها در آن بازه زمانی به هدف ارتقاء عملکرد دست بیابند و در صورت ایجاد پیشرفت در  عملکرد کارکنان برای قدردانی پاداشی تعیین خواهد شد.

همچنین ایشان تاکید کردند که تمامی مدیران بخش‌ های مختلف موظف به نظارت دقیق بر عملکرد کارکنان و پیشرفت بخش‌ های مورد نظر خود هستند. در پایان جلسه، بازه‌ های زمانی مشخصی برای دستیابی به اهداف معین در هر بخش تعیین شد تا این اهداف به‌ طور موثرتری دنبال شوند.