عملیات افزایش حجم مخزن ریز مغذی ها در کارخانه خوراک به پایان رسید

عملیات افزایش حجم مخزن ریز مغذی ها در کارخانه خوراک به پایان رسید

 

مهندس محمدی، کارشناس توسعه و نظارت، اعلام کرده است که عملیات افزایش حجم مخزن ریز مغذی ها با موفقیت در کارخانه خوراک انجام شده است. این اقدام، بهبود قابلیت اطمینان و کارایی سیستم تغذیه در کارخانه را فراهم می‌کند.

عملیات افزایش حجم مخزن ریز مغذی ها در کارخانه خوراک به پایان رسیدعملیات افزایش حجم مخزن ریز مغذی ها در کارخانه خوراک به پایان رسید