نصب و جوشکاری پاگرد الواتور ریز مغذی در کارخانه خوراک

نصب و جوشکاری پاگرد الواتور ریز مغذی در کارخانه خوراک

 

به گفته مهندس محمدی کارشناس توسعه و نظارت؛ در راستای پیشرفت پروژه کارخانه خوراک ملارد شیر عملیات نصب و جوشکاری
پاگرد الواتور ریز مغذی  کارخانه انجام شد.