نصب پوشش هاپر ریز مغذی در کارخانه خوراک

نصب پوشش هاپر ریز مغذی در کارخانه خوراک

 

مهندس محمدی کارشناس توسعه و نظارت اعلام کرد عملیات نصب پوشش هاپر ریز مغذی در پروژه کارخانه خوراک انجام شد.

نصب پوشش هاپر ریز مغذی در کارخانه خوراک