انتخاب کارگران و مدیر جهادی نمونه در شرکت ملارد شیر

انتخاب کارگران و مدیر جهادی نمونه در شرکت ملارد شیر

در جلسه‌ مدیران ملاردشیر با بررسی دقیق شاخص‌ ها و عملکرد کارکنان، تصمیم به انتخاب کارگران و مدیر جهادی نمونه گرفته شد. با توجه به محدودیت‌ در انتخاب با رای گیری، آقای مهدی حکمعلی پور، امیر فلاحی، کیهان طولایی، هادی شریفی، علی معظمی به عنوان کارگران جهادی نمونه و آقای محمد علی مظفری به عنوان مدیر جهادی نمونه انتخاب شد و در نهایت نیز به هلدینگ  کشت و دام و صنایع لبنی تامین معرفی شدند.