آغاز آخرین مرحله از ایمپکت سالن گاو شیری در پروژه ملایر

آغاز آخرین مرحله از ایمپکت سالن گاو شیری در پروژه ملایر

 

آغاز مرحله آخر عملیات ایمپکلت سالن پروژه ملایر؛

به گفته مهندس رضایی ، سرپرست کارگاه پروژه ملایر آخرین مرحله از عملیات ایمپکت سالن گاو شیری در این پروژه آغاز شده است.

آغاز آخرین مرحله از ایمپکت سالن گاو شیری در پروژه ملایر