عقد قرار داد خرید 2000 تن ذرت تخمیری توسط شرکت ملارد شیر  

عقد قرار داد خرید 2000 تن ذرت تخمیری توسط شرکت ملارد شیر  

آقای پور ابراهیم، سرپرست تدارکات شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر، در جریان بازدیدهای میدانی از منطقه خوزستان اعلام کرد:

 که پس از انجام بازدیدهای میدانی از منطقه خوزستان، بازرگانی شرکت قرارداد خرید 2000 تن ذرت تخمیری منعقد کردند. این تدبیر با هدف تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی شرکت انجام شده است.

 

 

عقد قرار داد خرید 2000 تن ذرت تخمیری توسط شرکت ملارد شیر  عقد قرار داد خرید 2000 تن ذرت تخمیری توسط شرکت ملارد شیر