مدیرعامل ملارد شیر : همواره حفظ نظم و بهداشت ، ارتقاء کیفیت و افزایش بهره وری در دستورکار اول واحد تولید باشد . 

مدیرعامل ملارد شیر : همواره حفظ نظم و بهداشت ، ارتقاء کیفیت و افزایش بهره وری در دستورکار اول واحد تولید باشد . 

میثم امیرحسینی، مدیرعامل ملارد شیر همراه با معاونین و مدیران شرکت، در بازدید دوره ای به بخش‌ های مختلف شرکت مراجعه و با نظارت دقیق و سرکشی، به بررسی وضعیت عملکرد و اجرای استانداردها پرداختند. 

در این بازدید دستوراتی با هدف ارتقاء کیفیت و بهره‌ وری در تمامی بخش‌ های شرکت صادر شد که شامل بررسی وضعیت و نحوه بارگیری خوراک دام‌ ها در دستگاه‌ های فیدر و  تعمیر فوری دستگاه اندیکاتور کنترل ترکیب جیره در فیدرها  است.  

همچنین نقاطی که در روزهای گذشته گزارش آسیب‌ دیدگی داشته‌ و توسط کارکنان مدیریت پشتیبانی بازسازی شدند در این بازدید مجددا مورد بررسی و نظارت قرار گرفتند.  

به منظور حفظ بهداشت و نظم در واحدهای تولید، دستور صادر شده تا مدیر تولید به کارکنان این بخش توجه ویژه‌ای داشته باشد. همچنین جمع‌ آوری دقیق و امحای زباله‌  در مکانی مشخص جهت جلوگیری از بروز خسارات احتمالی تاکید شد. 

مدیرعامل ملاردشیر همچنین به مدیران تولید و پشتیبانی دستور بررسی چگونگی تکمیل سرآخورهای واحد پرورش تلیسه را با در نظر گرفتن میزان انتفاع دام از آنها دادند . 

شایان ذکر است وضعیت پیشرفت پروژه 315 راسی هم در این بازدید روزانه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، در راستای تعمیرات اساسی در بخش کف سازی شیردوشی و موتورخانه شیردوشی تأکید گردید که در اسرع وقت اقدامات لازم صورت گیرد.

مدیرعامل ملارد شیر : همواره حفظ نظم و بهداشت ، ارتقاء کیفیت و افزایش بهره وری در دستورکار اول واحد تولید باشد . مدیرعامل ملارد شیر : همواره حفظ نظم و بهداشت ، ارتقاء کیفیت و افزایش بهره وری در دستورکار اول واحد تولید باشد . مدیرعامل ملارد شیر : همواره حفظ نظم و بهداشت ، ارتقاء کیفیت و افزایش بهره وری در دستورکار اول واحد تولید باشد . مدیرعامل ملارد شیر : همواره حفظ نظم و بهداشت ، ارتقاء کیفیت و افزایش بهره وری در دستورکار اول واحد تولید باشد . مدیرعامل ملارد شیر : همواره حفظ نظم و بهداشت ، ارتقاء کیفیت و افزایش بهره وری در دستورکار اول واحد تولید باشد . مدیرعامل ملارد شیر : همواره حفظ نظم و بهداشت ، ارتقاء کیفیت و افزایش بهره وری در دستورکار اول واحد تولید باشد . مدیرعامل ملارد شیر : همواره حفظ نظم و بهداشت ، ارتقاء کیفیت و افزایش بهره وری در دستورکار اول واحد تولید باشد . مدیرعامل ملارد شیر : همواره حفظ نظم و بهداشت ، ارتقاء کیفیت و افزایش بهره وری در دستورکار اول واحد تولید باشد . مدیرعامل ملارد شیر : همواره حفظ نظم و بهداشت ، ارتقاء کیفیت و افزایش بهره وری در دستورکار اول واحد تولید باشد . مدیرعامل ملارد شیر : همواره حفظ نظم و بهداشت ، ارتقاء کیفیت و افزایش بهره وری در دستورکار اول واحد تولید باشد . مدیرعامل ملارد شیر : همواره حفظ نظم و بهداشت ، ارتقاء کیفیت و افزایش بهره وری در دستورکار اول واحد تولید باشد .