نصب الواتورهای انتقال مواد در پروژه کارخانه خوراک ملاردشیر

نصب الواتورهای انتقال مواد در پروژه کارخانه خوراک ملاردشیر

نصب الواتورهای انتقال مواد از مخزن ریز مغذی به میکسر در پروژه کارخانه خوراک شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر به منظور افزایش سرعت عملکرد عملیات انتقال مواد به پایان رسید.

نصب الواتورهای انتقال مواد در پروژه کارخانه خوراک ملاردشیرنصب الواتورهای انتقال مواد در پروژه کارخانه خوراک ملاردشیر