پایان نصب نردبان های نفر رو‌ بر روی سیلوهای پروژه کارخانه خوراک

پایان نصب نردبان های نفر رو‌ بر روی سیلوهای پروژه کارخانه خوراک

نصب نردبان های نفر رو‌ بر روی سیلوهای 125 و 500 تنی پروژه کارخانه خوراک شرکت ملارد شیر به پایان رسید.

پایان نصب نردبان های نفر رو‌ بر روی سیلوهای پروژه کارخانه خوراک