پایان نصب فریم درب و پنجره در کارخانه خوراک ملارد شیر

پایان نصب فریم درب و پنجره در کارخانه خوراک ملارد شیر

نصب فریم های درب و پنجره‌ های برج تولید پروژه کارخانه خوراک ملارد شیر به پایان رسیده است.

پایان نصب فریم درب و پنجره در کارخانه خوراک ملارد شیر