شروع انتقال خاک از معدن جهت خاکریزی عملیات خاکی پروژه 6000 رأسی ملایر

شروع انتقال خاک از معدن جهت خاکریزی عملیات خاکی پروژه 6000 رأسی ملایر

 

عملیات انتقال خاک پروژه 6 هزار رأسی ملایر شروع شد؛

به منظور بهبود محیط ساخت در پروژه 6000 رأسی ملایر، انتقال خاک از معدن جهت خاکریزی عملیات خاکی شروع شده است. 
عدم انطباق شرایط محیطی موجود در معدن خاک با نیازهای ساخت پروژه 6000 رأسی ملایر، اصلی‌ ترین علت انجام این کار است. با توجه به نامناسب بودن خاک معدنی، عدم قابلیت بارگذاری آن و همچنین شیب نامناسب برای ساخت پروژه 6 هزار رأسی، انتقال خاک به محلی با شیب و مصالح مناسب، بهبود شرایط ساخت و عملکرد بهتر این پروژه را فراهم می‌ کند.