خرید دستگاه آب سرد کن برای بخش شیردوشی شرکت ملاردشیر

خرید دستگاه آب سرد کن برای بخش شیردوشی شرکت ملاردشیر

به منظور افزایش رفاه کارکنان بخش شیردوشی شرکت ملاردشیر دستگاه آب سرد کن خریداری گردید.