اتمام عملیات خاکبرداری برای احداث دومین سیلوی ذخیره ذرت علوفه‌ ای در پروژه 6000 رأسی ملایر

اتمام عملیات خاکبرداری برای احداث دومین سیلوی ذخیره ذرت علوفه‌ ای در پروژه 6000 رأسی ملایر

عملیات خاکبرداری در حال اتمام است؛


به گزارش مهندس رضایی، سرپرست کارگاه در پروژه 6000 رأسی ملایر، عملیات خاکبرداری برای احداث دومین سیلوی ذخیره ذرت علوفه‌ ای در حال اتمام است.

اتمام عملیات خاکبرداری برای احداث دومین سیلوی ذخیره ذرت علوفه‌ ای در پروژه 6000 رأسی ملایراتمام عملیات خاکبرداری برای احداث دومین سیلوی ذخیره ذرت علوفه‌ ای در پروژه 6000 رأسی ملایر