برگزاری جلسه کمیسیون معاملات برای خرید اقلام مورد نیاز شرکت

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات برای خرید اقلام مورد نیاز شرکت

تصمیم‌ گیری درباره خرید اقلام مورد نیاز تا خرداد ماه جاری؛

در جلسه کمیسیون معاملات با حضور اعضا شامل مدیر حراست، معاون بازرگانی، معاون مالی، مدیر تولید، مدیر مالی، مدیر حسابرس داخلی، و سرپرست تدارکات، تصمیماتی درباره خرید اقلام مورد نیاز تا خرداد ماه جاری از جمله کلزا، سویا، ذرت دانه‌ای، ذرت علوفه‌ای، و سرویس‌های ایاب و ذهاب پرسنل به عمل آمد.

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات برای خرید اقلام مورد نیاز شرکتبرگزاری جلسه کمیسیون معاملات برای خرید اقلام مورد نیاز شرکتبرگزاری جلسه کمیسیون معاملات برای خرید اقلام مورد نیاز شرکت