نصب پریزهای برق در واحد گوساله دانی شرکت ملارد شیر و راه اندازی دستگاه تقسیم شیر 

نصب پریزهای برق در واحد گوساله دانی شرکت ملارد شیر و راه اندازی دستگاه تقسیم شیر 


تیم فنی شرکت ملارد شیر اقدام به نصب پریزهای برق در واحد گوساله دانی و راه اندازی دستگاه تقسیم شیر کرد؛  

به گفته محمد علی مظفری، مدیر پشتیبانی و لجستیک شرکت ملارد شیر، به درخواست واحد تولید و به منظور راه اندازی دستگاه تقسیم شیر و همچنین بهبود وضعیت خوراک دهی به گوساله ها نسبت به نصب پریز های برق در واحد گوساله دانی شرکت اقدام شد.