عملیات ایمپکت سالن گاو شیری پروژه 6000 رأسی ملایر در حال انجام است

عملیات ایمپکت سالن گاو شیری پروژه 6000 رأسی ملایر در حال انجام است

تیم اجرایی پروژه 6000 رأسی ملایر به دنبال اتمام عملیات ایمپکت سالن گاو شیری است؛

مهندس رضایی، سرپرست کارگاه پروژه 6000 رأسی ملایر، اعلام کرد که تیم اجرایی در تلاش است تا عملیات ایمپکت سالن گاو شیری را تا پایان هفته آینده به اتمام برساند . 

 

عملیات ایمپکت سالم گاو شیری پروژه 3000 رأسی ملایر در حال انجام استعملیات ایمپکت سالم گاو شیری پروژه 3000 رأسی ملایر در حال انجام است