بستر سازی سالن 16 و گوساله دانی 3 تا 6 ماه در پروژه 6000 رأسی به پایان رسید

 بستر سازی سالن 16 و گوساله دانی 3 تا 6 ماه در پروژه 6000 رأسی به پایان رسید

سرپرست کارگاه پروژه 6000 رأسی ملایر از اتمام بستر سازی سالن 16 و گوساله دانی 3 تا 6 ماه خبر داد؛

به گفته سعید رضایی، سرپرست کارگاه پروژه 6000 رأسی ملایر، بستر سازی سالن 16 و گوساله دانی 3 تا 6 ماه در این پروژه به پایان رسیده است. او اظهار کرد که این بستر آماده تست تراکم می‌ باشد.  


 

 بستر سازی سالن 16 و گوساله دانی 3 تا 6 ماه در پروژه 3000 رأسی به پایان رسید