اتمام عملیات کف سازی سالن پروژه 315 رأسی ملارد شیر

اتمام عملیات کف سازی سالن پروژه 315 رأسی ملارد شیر

به اظهار مهندس عمار چی عملیات ساخت در داخل سالن پروژه 315 رأسی به اتمام رسیده و عملیات های بعدی‌در دست اقدام برای اتمام کلی و افتتاح به شرح ذیل می‌باشد .

✔️ کابل کشی و روشنایی 
✔️نصب آبشخور 
✔️ نصب نرده های جانبی
✔️ نصب نرده های سر آخور
✔️ نصب فری استال و‌گردن گیر
✔️ ماسه ریزی درون فری استال ها
✔️ نصب مه پاش 
✔️ نصب فن 
✔️ بتن ریزی راهروی خروجی دام به سمت شیرودشی 
✔️ نصب درب های ورودی و خروجی سالن

 

اتمام عملیات کف سازی سالن پروژه 315 رأسی ملارد شیراتمام عملیات کف سازی سالن پروژه 315 رأسی ملارد شیراتمام عملیات کف سازی سالن پروژه 315 رأسی ملارد شیراتمام عملیات کف سازی سالن پروژه 315 رأسی ملارد شیراتمام عملیات کف سازی سالن پروژه 315 رأسی ملارد شیر