برگزاری جلسه آنلاین کمیته تحول و سیاست‌ گذاری مدیریت فرآیندها و توسعه سیستمی در حوزه سامانه BI هلدینگ

برگزاری جلسه آنلاین کمیته تحول و سیاست‌ گذاری مدیریت فرآیندها و توسعه سیستمی در حوزه سامانه BI هلدینگ

توسعه سیستمی سامانه BI هلدینگ در جلسه آنلاین کمیته تحول و سیاست‌ گذاری مورد بحث قرار گرفت؛


در جلسه هفتگی آنلاین کمیته تحول و سیاست‌ گذاری، مدیران و کارشناسان در راستای بهبود و توسعه سیستمی سامانه BI هلدینگ به تبادل نظر و بررسی پرداختند.  در این جلسه  قابلیت های سامانه از جنبه‌ های مختلفی من جمله داشبوردهای مالی، منابع انسانی و بازرگانی در تمام بخش‌ ها مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری-جلسه-آنلاین-کمیته-تحول-و-سیاست-گذاری-مدیریت-فرآیندها-و-توسعه-سیستمی-در-حوزه-سامانه-bi-هلدینگبرگزاری-جلسه-آنلاین-کمیته-تحول-و-سیاست-گذاری-مدیریت-فرآیندها-و-توسعه-سیستمی-در-حوزه-سامانه-bi-هلدینگ