جلسه هفتگی شورای مدیران شرکت ملارد شیر

جلسه هفتگی شورای مدیران شرکت ملارد شیر

شورای مدیران شرکت ملارد شیر در جلسه هفتگی به ارزیابی عملکرد پرسنل و پیگیری مصوبات پرداخت؛

در جلسه هفتگی شورای مدیران شرکت ملارد شیر، پیگیری ارائه شاخص‌ های ارزیابی عملکرد پرسنل واحدها طبق فرایندهای استاندارد ایزو 9001  بررسی شد. همچنین، مصوباتی که در جلسه قبلی شورا اتخاذ شده بود در راستای انجام امور محوله مورد بازبینی و پیگیری قرار گرفت .

جلسه هفتگی شورای مدیران شرکت ملارد شیرجلسه هفتگی شورای مدیران شرکت ملارد شیرجلسه هفتگی شورای مدیران شرکت ملارد شیرجلسه هفتگی شورای مدیران شرکت ملارد شیر